Vitrifrigo refrigerator / freezer thermostat

vitrifrigo-thermostat

Vitrifrigo refrigerator / freezer thermostat

P/N R10536 freezer
P/N R10501 refrigerator
Vitrifrigo refrigerator / freezer thermostat

  • Description

Description

P/N R10536 freezer

P/N R10501 refrigerator

Vitrifrigo refrigerator / freezer thermostat